Biblioteca Complutense

La Biblioteca del Greco

                                   

                                                  

Sede: Museo Nacional del Prado (Madrid)

Organiza: Museo Nacional del Prado (Madrid), Biblioteca Nacional de España
y El Greco 2014 

Fechas:  1 abril - 29 junio 2014

Más información

 

Obras prestadas por la Biblioteca Histórica de la UCM:

 

 • Clemente I, Papa, Santo. Diagatai ton agion Apostolon dia Klementos tou Romaion episkopou te kai politou katholike didaskalia, Dia biblion okto, Phrankiskou prsbyterou tou Tourrianou prolegomena kai scholia apologetika ... = Constitutiones sanctorum apostolorum doctrina catholica a Clemente Romano Episcopo, & ciue scripta libris octo / Francisci Turriani prolegomena, & explanationes apologeticae in easdem Constitutiones
  Venetiis : ex officina Iordani Zileti, 1563
  BH FLL 14486

 

 • Pseudo Dionisio Areopagita. Tade enestin en tede te biblo tou agiou Dionysiou ... = Haec insunt in hoc libro Sancti Dionysii …
  [Florentiae] : in aedibus Philippi Iuntae ..., 1516
  BH DER 1738

 

 • Kanones kai dogmata tes ieras kai agias oikoumenikes eu tridento genomenes sunodou epi paulou tritou, iouliou tritou, kai piou tetartou akrou arkhiereou ek tes latinon phones eis teu tou graikou metaphrasthenta ekdophenta te prostaxantos tou agiotatou kuriou emou gregoriou ig akrou arkhiereos
  En Romei : dia Phrankiskou tou Zanetou, 1583
  BH FLL 17427(1)

 

 • Georges Braun. Civitates Orbis Terrarum
  Coloniae Agrippinae : apud Godefridum Kempensem, sumptibus auctorum, 1593
  BH FLL Res.14(2)